Vážený zákazníku, Váš prohlížeč Internet Explorer nepodporuje technologie, které využívá náš e-shop. Pro pohodlný nákup a správné fungování stránky používejte aktuálnější prohlížeče (Edge, Chrome, Firefox, Safari).

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro internetový obchod (B2B) firmy ROMOTOP spol. s r.o.

Společnost:                 ROMOTOP spol. s r.o.
Se sídlem:                  Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Česká republika
IČ:                               47678186

DIČ:                             CZ47678186
Spisová značka:         C4205 vedená u Krajského soudu v Ostravě

 

1. Úvodní ustanovení  

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „ obchodní podmínky“) společnosti ROMOTOP spol. s r.o., se sídlem Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, identifikační číslo: 47678186, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, pod spisovou značkou C4205 (dále jen „ prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku České republiky (dále jen „ občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „ kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou právnickou nebo fyzickou podnikající osobou (dále jen „ kupující“) prostřednictvím internetového portálu prodávajícího. Internetový portál je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese http:// partner.romotop.com (dále jen „ webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se vztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či fyzickou podnikající osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uživatelský účet  

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené prodávajícím je kupující oprávněn přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „ uživatelský účet“). Kupující má ve webovém rozhraní obchodu nastaveny individuální zvýhodněné ceny dle kupní smlouvy.

2.2. Při objednávání zboží je kupující povinen zkontrolovat všechny fakturační a dodací údaje. Při jakékoliv změně údajů uvedených v uživatelském účtu je kupující povinen požádat prodávajícího o jejich aktualizaci. Tyto údaje jsou při objednávání zboží oběma stranami považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Tento přístup je na straně kupujícího svěřen jednoznačně jmenované zodpovědné osobě, která je uvedena v závěru těchto obchodních podmínek. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám a nákup zboží za zvýhodněné ceny třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek) nebo v případě ukončení smluvního vztahu.

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2.7. V případě, že zodpovědná osoba nemůže nadále nést zodpovědnost dle bodu 2.3, je kupující povinen o tomto informovat prodávajícího a dohodnout s ním buď ukončení přístupu do webového rozhraní obchodu nebo jmenovat jinou zodpovědnou osobou formou dodatku z těmto obchodním podmínkám.

3. Uzavření kupní smlouvy  

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků s výjimkou nákladů na dodání zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „ objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu (dále jen „ elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího nebo v rámci uživatelského účtu, s označením „Potvrzení objednávky“.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. Cena zboží a Platební podmínky  

4.1. Cena zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží stanovuje kupní smlouva. Jsou k dispozici následující způsoby úhrady:

·          platba v hotovosti při převzetí zboží,

·          platba na dobírku,

·          platba na fakturu,

·          platba předem na účet prodávajícího.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.

4.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

4.4. Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

5. Odstoupení od kupní smlouvy  

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 2001 občanského zákoníku, lze od této kupní smlouvy o dodávce zboží, odstoupit jen z důvodů dle ustanovení § 2002 občanského zákoníku, tj. porušení smluvních ujednání druhou smluvní stranou podstatným způsobem, o němž strana porušující smlouvu  již při uzavírání smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

5.2. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Přijatá plnění musí být vrácena bezodkladně po odstoupení od smlouvy. Výplata jakýchkoli částek prodávajícím bude provedena bezhotovostně na bankovní účet, jehož číslo je kupující povinen prodávajícímu sdělit.

6. Přeprava a dodání zboží  

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. Práva z Vadného plnění  

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady s výjimkou vad, na něž byl kupující před koupí zboží upozorněn.

7.3. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamaci popisující uplatněnou vadu zboží a práva z vadného plnění, která v souvislosti s ní kupující uplatňuje. Lhůta pro posouzení uplatnění vady prodávajícím začne plynout nejdříve po předání reklamovaného zboží kupujícím prodávajícímu.

7.4. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravují Reklamační a záruční podmínky firmy ROMOTOP spol. s r.o. ( „záruční list“).

8. Další práva a povinnosti smluvních stran  

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě veřejnoprávních oprávnění, na jejichž základě byl proveden zápis předmětu podnikání společnosti v obchodním rejstříku.

8.3. Prodávající se zavazuje dodat objednané zboží kupujícímu ve lhůtách uvedených u příslušného zboží v Potvrzení objednávky. U ostatního aktuálně nedostupného zboží bude kupujícímu dodací lhůta sdělena na dotaz.

 

9. Ochrana osobních údajů a ukládání cookies  

9.1. Zpracování osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, případně kontaktních osob kupujícího, se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).  

9.2. Kupující poskytuje ke zpracování své osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, adresa případně adresy sídla či doručovací, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy včetně vedení uživatelského účtu. Poskytnutí osobních údajů není povinné, avšak bez něj nelze uzavřít smlouvu a dokončit objednávku, resp. založit a vést kupujícímu uživatelský účet.

9.3. Využíváním uživatelského účtu kupující uděluje samostatně souhlas se zpracováním osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu výhradně pro účely vedení uživatelského účtu, jehož účelem je zvýšení uživatelského komfortu kupujícího (nákup s předvyplněnými údaji, sledování nákupní historie) a umožnění nákupu za zvýhodněné velkoobchodní ceny. Tento souhlas lze odvolat žádostí o zrušení uživatelského účtu odeslanou prodávajícímu na adresu partner@romotop.com na jejímž základě bude uživatelský účet zrušen.

9.4. Prodávající může zasílat kupujícímu zprávy s novinkami a obchodními nabídkami vztahujícími se k dříve uzavřeným obchodům, avšak kupující může kdykoli přistoupit k odhlášení příjmu takových zpráv, a to prostřednictvím odkazu umístěného ve zprávě, případně e-mailem s vyjádřením odmítnutí zaslaným na adresu partner@romotop.com. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu .

9.5. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změnách ve svých osobních údajích.

9.6. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že případný udělený souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího ROMOTOP spol. s r.o., Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Česká republika nebo elektronickou poštou na adresu eservice@romotop.com .

9.8. Práva kupujícího jsou dále popsána v samostatné informaci o zpracování osobních údajů.

9.9. Prodávající na webovém rozhraní obchodu http://eservice.romotop.com zpracovává cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. V případě souhlasu návštěvníka uděleného prostřednictvím samostatné lišty obsahující příslušné právní informace také pro marketing. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.

 

10. Závěrečná ustanovení  

10.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem a případné spory budou rozhodovány soudy České republiky dle  sídla společnosti ROMOTOP spol. s r.o..

10.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.3. Ostatní práva a povinnosti v obchodních podmínkách neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanský zákoník.

10.4. Kontaktní údaje prodávajícího:

adresa pro doručování:           ROMOTOP spol. s r.o., Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, Česká republika

adresa elektronické pošty:      partner@romotop.com (adresa pro potřeby B2B obchodu)

telefon:                                    +420 556 770 999

 

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01. 09. 2019.  

Příloha: Zvláštní dokument

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Zveřejněno: 01. 09. 2019  

 

 

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby společnost ROMOTOP spol. s r.o. IČ: 47678186, se sídlem Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou, (dále jen „Romotop“)   zpracovávala Vaše osobní údaje dle dále uvedených podmínek.

 

Rozsah zpracování Vašich osobních údajů

Romotop bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém jste je poskytli v souvislosti s marketingovými aktivitami Romotop, konkrétně s uvedením na webových stránkách Romotop jako prodejce (obchodní partner společnosti) a/nebo jako odborně způsobilá osoba, s přihlášením k odběru emailových, tištěných nebo telefonických sdělení. Romotop bude zpracovávat jméno, příjmení, e mail, telefonní číslo, fax, adresu bydliště nebo adresu provozovny, název organizace a pracovní pozici.

 

Účel zpracování Vašich osobních údajů

Romotop bude Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem přímého marketingu (tj. nabízení produktů a služeb Romotop, ne však třetích osob) včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a analýzy Vašeho chování týkajících se těchto obchodních sdělení za účelem zasílání personalizace nabídky služeb. Dále je marketingovými aktivitami myšleno uvedení na webových stránkách Romotop jako prodejce (obchodní partner společnosti) a / nebo jako odborně způsobilá osoba, uvedení v tištěných propagačních materiálech, uvedení na sociálních sítích Romotop apod.

 

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování je tento Váš souhlas a skutečnost, že Vaše osobní údaje jsou nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů přímého marketingu, jejichž odběr jste přihlásili. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016   (dále jen „GDPR“).

 

Doba, po níž budou Vaše osobní údaje zpracovávány

Romotop bude Vaše osobní údaje zpracovávat v souvislosti s účelem přímého marketingu, od udělení souhlasu společnosti Romotop se zasíláním emailového Newsletteru a / nebo za účelem zveřejnění osobních údajů na webových stránkách Romotop jako prodejce výrobků a služeb a/nebo osoby odborně způsobilé nebo uveřejněním na propagačních materiálech za účelem obchodních sdělení, a to na dobu do jeho odvolání.

 

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailu na adresu: info@romotop.cz nebo prostřednictvím webové stránky určené k tomuto účelu. Odvolání souhlasů je rovněž možné přímo z každého Vám zaslaného obchodního sdělení e-mailem. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které Romotop zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas.

 

Osoby s přístupem k Vašim osobním údajům

K Vašim osobním údajům budou mít přístup pouze pověření zaměstnanci společnosti Romotop.

 

Kontaktní údaje společnosti Romotop

Romotop můžete kontaktovat na emailu info@romotop.cz nebo písemně na adrese sídla ROMOTOP spol. s r.o., Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou. Pověřený zaměstnanec společnosti Romotop je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění právních povinností Romotop může být veškerá komunikace mezi Vámi a Romotopem monitorována.

 

Vaše práva související s ochranou Vašich osobních údajů

Máte právo, aniž by Vám hrozila jakákoliv sankce či znevýhodnění, kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, a to oznámením na elektronickou adresu info@romotop.cz . Dále máte právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, jejich výmazu a máte další práva stanovená v GDPR

 

Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jestliže je spol. Romotop zpracovává pro účely přímého marketingu. Námitku je nutné podat spol. Romotop. V případě, že vznesete námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu, spol. Romotop osobní údaje v tomto rozsahu dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 GDPR.

 

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností Romotop plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz  

 

Povinnost poskytnout osobní údaje. Následky neposkytnutí osobních údajů

Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce. Nicméně pokud osobní údaje správci neposkytnete, nebude Vás moci uvést na webových stránkách Romotopu jako prodejce (obchodní partner) a/nebo jako odborně způsobilá osoba, nebude Vám moci posílat jednotlivá obchodní sdělení, ke kterým se přihlašujete (např. bez Vaší emailové adresy Vám Romotop nebude schopen zaslat obchodní sdělení o nových produktech, Newsletter, pozvánku na pořádaná produktová či jiná školení, výstavy apod.). Je však zcela na Vašem uvážení, zda chcete tyto sdělení odebírat, či nikoliv.  

 

 

 

ROMOTOP spol. s r.o., Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou , Česká republika

tel.: +420 556 770 999, e-mail: info@romotop.cz , www.romotop.com , www.romotop.cz , IČ: 47678186, DIČ: CZ47678186